Views
3 years ago

Fertility Rites

  • Text
  • Hatzis
  • Hatzis
  • Audio
  • Marimba
by Christos Hatzis | Marimba and Digital Audio

18 ? #Î # ˛ ˛ ˛

18 ? #Î # ˛ ˛ ˛ ˛.. ˛ # ˛ & t ~~~~~ # > ˛ ˛ ˛ J sfz ( ) . Œ ˛ pp ï ff ï ï. ï ï ï. ï ï ïa ? # ˇ ˇ pp ï ff ï ï. ï # ˛ # ˛ ˛ Ó & 22 & & # ˛ ˛ ˛ ˛ Marimba ˛ J pp #˛. ˛ ˛. J # ˛˛˛ ˛˛˛ ˛˛˛ ˛˛˛ Ó Œ ‰. ˛ R mf Œ # ˛ ˛ . ‰. J p ˛ ˛ p # #˛˛ ˛ # ˛ ˛ ˇ. ˛˛ ˛˛ ˛ ˛ . . ˛ . ˛. # ˛˛ ˛˛ ˛ ˛ . ˛ . ˛ . ˛. ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ 4 3 4 3 26 & & 4 3 4 3 # ˛˛ ˛ ˛ ˛ ppp Œ # ˛ ˛ Œ 4 4 # ˛˛˛ ˛˛ ˛˛ ˛˛ Breath sounds 4 6 # ˛˛˛ ˛˛ ˛˛ ˛˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ 4 ‰. ˛ pp R mf Marimba 4 u u u u u u u Breath sounds repeat until m34 ‰. r ˛ 29 & & 4 4 p # #˛˛ ˛ # ˛ ˛ ˇ. ˛˛ ˛ ˛˛ ˛ ˛ . . ˛ . ˛. # ˛˛ ˛˛ ˛ ˛ . ˛ . ˛ . ˛. ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ F 4 3 # ˛ ˛˛ ˛ ˛ Œ 4 # ˛˛˛ ˛ ˛ ˛˛ ˛˛ 4 3 ppp 4 3 F # ˛ ˛ Breath sounds repeat Œ F 33 & 4 3 # ˛ ˛ ˛ # 4 # ˛. ˛ . ˛ . ˛. ˛ . ˛ . ˛ ˛ . ˛ ˛. Throat sounds 3 3 Œ j j 4 ï f ï ï ï ï ˛ . #˛. #˛. mf ppp u ˛ . ˛. ˛ . ˛. ˛ . ˛. ˛ . ˛. ˛ . ˛ . ˛ . ˛. ˛ pp mf u u u u u u u Œ Œ J ï 3 f PE101 – 2

p & # #˛˛ ˛ ( mp ) 36 ˛˛ ˛. ˛ ˛ ˛. ˛ . ˛. pp u u u u u u u u ï ï ï ï J Ó 3 # ˛˛ ˛˛ ˛˛ ˛ ˛ . ˛ . ˛ . ˛. ˛ u u u u u u u u F # ˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ F u u u u u u u u Œ ppp 39 & # ˛˛˛ ˛ ˛ ˛˛ ˛˛ 4 3 # # ˛ ˛ ˛ 4 ˛. ˛ . ˛ . ˛ # ˛ . ˛ . ˛ . ˛ . ˛ ˛. u u Breath sounds repeat until m47 & 4 ˛ . b ˛. ˛ . ˛ . ˛ . ˛ . ˛ . ˛ . ˛ . ˛. ˛. ˛ . ˛ . ˛ . ˛. ˛ ˛ b˛ ˛ 4 3 ˛ ˛. b˛. b ˛. ˛. mf 42 bb˛ ˛ ˛ b ˛. b˛. ˛ . ˛. 45 & bb˛ ˛ ˛ 4 b ˛. ˛ . ˛ . ˛. # n˛ ˛ . ˛ . ˛ ˛ ˛ . ˛ . ˛. pp ˛ mf p #˛˛ ˛ ˛ . ˛ ˛ ˛. ˛ . ˛. & Marimba #˛ mf # ˛ ˛ ˛ . ˛b Breath sounds p & Ó Œ ‰. #˛˛ ˛ # ˛ ˛ 4 3 ˛ ˛. ˛ ˛ ˛. ˛ . ˛. R Marimba mf 4 3 Processed sounds 48 ï u u u u ï u u u u ff Low throat sounds & #˛ p ˛ ˛ # ˛ ˛ Ó # ˛ ˛ PE101 – 3

Score Library

Christos Hatzis Hatzis Digital Audio Marimba