Views
3 years ago

Fertility Rites

  • Text
  • Hatzis
  • Hatzis
  • Audio
  • Marimba
by Christos Hatzis | Marimba and Digital Audio

26 & Ó ˛ & ˛ 6 6 ˛

26 & Ó ˛ & ˛ 6 6 ˛ ˛ n˛ ˛ ˛ ˛ n˛ ˛ ˛ ˇæ pp ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 6 ˛æ ˛ ˛ ˛ ˛æ 6 6 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ æ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ æ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 6 ˛ ˛ ˛ 28 & b˛æ Î ˛æ ˇæ æ # ˛æ ˛æ ˛æ # æ nˇ # ˛ # ˛ æ æ æ & ˛ ˛ b˛ b˛ b˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ #˛ #˛ 6 6 6 6 ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 6 6 6 30 nÎ & & æ mf b˛ n˛ ˛ 6 b˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 6 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 ˛ ˛ ˛ ˛ 6 Î æ b˛ ˛ ˛ 6 b˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 6 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 ppp ˛ ˛ ˛ ˛ 6 ppp 32 34 & & & & Œ ‰ ˛ pp ˛ 3 ˛ ˛ p 3 ˛ b˛ ˇæ b˛ p b˛ æ ˛ b˛ ˛ ˛æ Ó ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 36 Î & æ˛ ˛ ˛ b˛ & () 6 b˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 6 6 b˛ ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ 6 ˛ Œ ‰ ˛ p ˛ p ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 3 Î æ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 3 b˛ 6 b˛ ˇæ b˛ ˛ ˛ ˇ. æ Ó ˛ b˛ ˛ 6 b˛ ˛æ ˛ ˛ ˛ p ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 pppp ˛ ˛ b˛ Ó Œ ˛æ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 ˛ ˛ U ˇ U æ Ó pppp U ˛ PE101 – 8

III ? 4 4 Œ = 124 4 ‰ ï b mf ˛ b˛ pp Throat sounds mf & j ˛ mf j ˛ ï ï ï ˛ j ˛ b˛ ˛ ˛ ‰ ˛ ˛ ˛. R˛ ˛ ‰ ï ï ï ï ˛ ˛ 3 & b˛ ˛ ˛ ‰ 3 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 3 ˛ ˛ ˛ ˛ ‰ 3 ˛ ï ï Throat sounds repeat until m10 6 6 b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛æ . ‰ ‰ b˛ ˛ ˛ ‰ ˛ 3 ? b mf ˛ b˛ pp & j ˛ mf 6 & j ˛ b˛ j ˛ ˛. ˛ ˛ ‰ ˛ ˛ b˛. ˛ ˛ ‰ R ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ‰ 3 ˛ ˛ ˛ 8 & b˛ ˛ 3 ˛ ˛ ˛ ˛ ‰ 3 6 6 r ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛. æ ‰ Œ ?‰ j b˛ ‰ & ˛. ‰ b˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ï ï ï ï ï ï 11 & ˛ ˛ 4 3 4 5 ˛ ˛ ˛ b ˛ b˛. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ b ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 3 ˛ ˛ ˛ ˛ ï ï ï Repeat PE101 – 9

Score Library

Christos Hatzis Hatzis Digital Audio Marimba