Views
3 years ago

Fertility Rites

  • Text
  • Hatzis
  • Hatzis
  • Audio
  • Marimba
by Christos Hatzis | Marimba and Digital Audio

& 4 5 3 j 3 b˛ 4 ˛ ˛

& 4 5 3 j 3 b˛ 4 ˛ ˛ b˛ b˛ ˛ ˛ 3 j ˛ ˛ ˛ n˛ ˛ ? & b˛ pp 13 ‰ ‰ b˛ ˛. ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ mf ˛ 15 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b ˛ b˛. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ b˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 3 ˛ ˛ ˛ ˛ & 4 3 4 5 4 5 17 j b˛ 3 ˛ ˛ b˛ b˛ 3 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 3 ? ‰ bÎ pp & ˛ mf 6 5 ˛ b˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ? & 4 5 4 5 4 4 4 4 ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 19 ? Ó ‰ ï b˛ J pp ˛ ï ï & rK ˛ ˛ ˛ J mf 5 b˛ Throat sounds repeat until m27 ˛ b˛ 5 b˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ æ 5 ˛ J 4 3 & 4 3 4 2 3 ˛ b ˛ b˛ ˛ ˛ b˛ ˛æ 4 ˛ ˛b˛ 3 b˛ ˛ ˛ ˛ 6 mf 21 ˛ 5 b˛ ˛ b˛ ˛ b˛ ˛ ˛ PE101 – 10

24 5 & ˛ b˛ b˛ ˛ ˛ 4 3 4 ˛ ˛ b˛ ˛ ‰ ˛ ˛ ˛ b˛ b˛ 6 ˛ rK ˛ ˛ J 5 b˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 5 27 & ˛ # ˛. æ ‰ # ˛ ˛ ? & ˛ # ˛ ˛ ˛ #˛ # ˛ # ˛ ˛ ˛ n˛ n ˛ ‰ r # ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 3 & #˛ ˛ ˛ # ˛# ˛ ˛ ˛ ˛ 16 2 ˛ ˛ ‰ ˛# ˛ ˛ # ˛ # ˛ # ˛# ˛ b˛ b˛ ˛. ˛æ ˇæ æ æ b˛ æ ˛æ 3 æ J˛æ mf 3 29 3 ï ï ï ï ï ï 6 ï ï ï ï ï ï ï ï Repeat 16 2 33 & 16 2 r ˛ mf b˛ ˛ ˛ ‰ 3 3 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ‰ 3 ˛ 6 6 b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛æ ˛. ˛ 4 16 2 ï 4 J ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 36 b˛ ˛ ˛ ‰ 3 3 3 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ‰ r ˛ 6 6 b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ j ˛æ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 5 & 8 7 8 7 4 4 4 4 ï ï ï ï ï ï ï ï j ï j ï j ï J ï j ï j ï J ï PE101 – 11

Score Library

Christos Hatzis Hatzis Digital Audio Marimba