Views
3 years ago

Fertility Rites

  • Text
  • Hatzis
  • Hatzis
  • Audio
  • Marimba
by Christos Hatzis | Marimba and Digital Audio

38 ˛ ˛ r . & 4 4 4 4 5

38 ˛ ˛ r . & 4 4 4 4 5 ˛ & ˛ b˛ 5 ˛ ˛ b˛ 5 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛b˛ ˛ 6 ˛ rK ˛ ˛ J b˛ ˛ b˛ 5 5 ˛ ˛ ˛ b˛ ï ï ï ï ï ï ï ï 40 & ˛æ b ˛ 5 b˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 5 ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 5 ï ï Throat sounds repeat until m48 5 42 ˛ r ˛ ˛ ˛ & ‰ ˛ . b & ˛ b˛ 5 ˛ ˛ b˛ 5 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 6 ˛ J˛ rK ˛ ˛ b˛ ˛ b˛ 5 5 ˛ ˛ ˛ b˛ 44 b˛ & b˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ n˛ n˛ 6 6 b˛ b˛ ˛ 5 ˛ ˛ r ˛. ‰ ˛ b˛ ˛ b˛ 5 ˛ ˛ b˛ 5 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛b˛ ˛ 6 46 & ˛ rK J ˛ ˛ 5 b˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 5 b˛ Œ b˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ n˛ n˛ 6 6 b˛ b˛ ˛ & #˛ #˛ #˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Throat singers # ˛ï # ˛ï ˛ï ˛ï Throat sounds PE101 – 12

49 & #˛ #˛ #˛ ‰ # ˛˛. ˛ rK ‰˛ ˛ ˛ ˛ 3 3 # ˛ # ˛ ˛ # ˛ ‰˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛‰ 3 r ˛ #˛ #˛ 6 6 ˛ ˛˛ # ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛æ . ‰ ? & # ˛ï # ˛ï ˛ï ˛ï Repeat 52 ? # ˛ # & ˛ #˛ # #˛ # ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ #˛ # ? ˛ # ˛ & # ˛ # ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛˛ & ##˛ # # # ï ˛ï ˛ï ˛ï ##˛ # # n ï ˛ï ˛ï ˛ï 54 & # ˛ ˛ # ˛ # ˛ ? # ˛ & #˛ 3 3 3 #˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ ‰ r ˛ ˛ #˛ #˛ 6 6 ˛ ˛ ˛ # # ˛ # ˛ ˛ ? ˛ # ˛ # ˛ ˛æ ˛æ #˛ & ##˛ # # # ï ˛ï ˛ï ˛ï ##˛ # # n ï ˛ï ˛ï ˛ï ? 56 ? ? #˛ & # ˛ ˛ # ˛ æ ‰ 3 & # ˛ # ˛ ˛ ˛ J Ó ‰ ˛ ˛ ˛ 3 n˛ # 3 æ æJ˛ J˛æ #˛ # ˛ ˛ # ˇ n æ j ˛æ ˛æ 6 3 ? # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛. Œ ˛ J & # ˛ # ˛ # ˛ # ˛ 58 & ˛ ˛ 3 # ˛ n˛ ˛ ‰ 3 3 ? & # ˛ # ˛ # ˛ ˛ ˛ 3 # ˛ n˛ æ ˛æ ‰ ? j #˛ ? # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛. Œ ˛ J # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛. Œ ˛ J PE101 – 13

Score Library

Christos Hatzis Hatzis Digital Audio Marimba