Views
3 years ago

Fertility Rites

  • Text
  • Hatzis
  • Hatzis
  • Audio
  • Marimba
by Christos Hatzis | Marimba and Digital Audio

60 ? #˛ ? & # ˛ # ˛

60 ? #˛ ? & # ˛ # ˛ n˛ æ ‰ # ˛ # ˛ n˛ & æ 3 # ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ . ‰ # J˛ ˛˛ J 3 3 # æJ˛ 6 # ˛ # ˛æ ˛æ ‰ æ J # ˛ # ˛ ˛ ˛ # ˛ n˛ æ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛. Œ ˛ J 6 ˛æ 62 & # ˛æ 3 # ˛ # ˛ # ˛ ˛ # ˛ n˛ ? & 3 # ˛ # ˛. æ J 6 # ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ b ˛ ˛æ . ? # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛. Œ ˛ J # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛. Œ ˛ J & 64 & ‰ #˛ #˛ ˛ ˛ # # ˛˛ æ #˛ n˛ #˛ n˛ ˛ ˛ ˛˛æ 6 6 3 ˛ ˛ æJ ˛ ˛ æJ bˇ bˇ æ 6 ˛ ˛ æJ ˛ ˛ æ ˛ ˛ ˛ n˛ 6 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ n˛ 6 & # ˛ ˛ ˛ ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ . ‰ J˛ ˛˛ J # ˛ ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛. J ˛ ˛ ˛ Œ ˛ ˛ ˛ 66 & bˇ bˇ æ 3 ˛ ˛ æ ‰ ˛ ˛ n˛ n˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 6 ˇ ˇ æ Ó ‰ ˛ ˛ ˛ ˛ b b ˛˛ æ ‰ ˛ ˛ n˛ n˛ b b ˛˛ æ 6 6 3 ˛ ˛ æJ & # ˛ ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛. J ˛ ˛ ˛ Œ ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛. J ˛ ˛ ˛ Œ ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ b #˛ ˛˛ ˛ ˛˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛ . ‰ # J˛ ˛˛ J 69 & ˛ ˛ æJ # ˛ #˛ æ 3 ˛ ˛ æ n˛ n˛ æ # ˛ #˛ #˛ 6 # ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ n˛ 6 n˛ # # ˛˛ æ # ˛ #˛ æ n˛ n˛ æ # ˛ #˛ #˛ # n n ˛˛ æ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 6 ˛ # ˛ ˛ ˛ & # ˛ ˛ b #˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛. J ˛˛ Œ # ˛ ˛˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ b #˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛. J ˛˛ Œ # ˛ ˛˛ ˛ ˛ PE101 – 14

71 ˛ ˛ #˛ # ˛ & 6 n˛ n˛ # # ˛˛ æ ˛ ˛ æ Œ Œ = 126 6 ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ n˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 & # ˛ ˛ b #˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛. J ˛˛ Œ # ˛ ˛˛ ˛ ˛ j ˛ ˛ ˛. ˛. Ó Processed sounds Throat singers ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 74 & ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 6 ˛ ˛ ˛ ˛ n˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 6 ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 76 & # ˇ Ó æ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 6 #˛ ˛ b˛ ˛ ˛ 6 ˛ ˛ b˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ mf ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 7 # ˛ ˛ ˛ ˛ b ˛ b˛ 79 & ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 7 # ˛ ˛ ˛ ˛ n ˛ b˛ ˇæ Ó mf 6 ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ 6 n˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 82 & ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 6 ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ #˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ bˇ æ Ó PE101 – 15

Score Library

Christos Hatzis Hatzis Digital Audio Marimba