Views
3 years ago

Fertility Rites

  • Text
  • Hatzis
  • Hatzis
  • Audio
  • Marimba
by Christos Hatzis | Marimba and Digital Audio

85 & ˛ mf ï. Ó 3 #

85 & ˛ mf ï. Ó 3 # ˛˛ n b ˛ Œ ï ˇæ ˇ æ Ó Œ ï ï ï ˛ 3 ˛˛ # ˛ n ˛ ˇæ ˇˇæ Œ Ó ï. ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï b b˛˛ ˛ ˛ ˛ # ˛˛ ˛ ˛ 6 Œ ï. ï ï ï ï ï ï ï. ï ï ï ï ï ï ? 88 ˇæ ? ˇ æ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï Ó j ï ‰ Œ & # ˛ mf ˛ Throat clusters ˛ # n # ˛ ˛˛ ˛˛ 6 ˛ ˛ # n æ ˛ n æ 6 b n ˛˛ æ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 90 ˛ # ˛ ˛# ˛ n˛ & # ˛ ˛ # ˛ n˛ # ˛ # ˛ ˛ ˛ b˛ 6 ˛ # ˛ ˛# ˛ n˛ # ˛ ˛ # ˛ n˛ # ˛ # ˛ ˛ ˛ b˛ 6 Œ = 120 ˇ. æ mf ˛ J ‰ & Marimba # ÎÓ æ Œ #˛ Throat singers 93 ˛˛ & & Œ = 126 b mf b˛ ˛ ˛ ˛ Throat clusters ˛ ˛ ˛ ˛ 12 ˛ ˛ æ ˛ ˛ æ ˛ ˛ b æ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Œ # ˛ ˛ æ b n ˛ b˛ æ 3 # ˛ ˛ æ ‰ ˛ ˛ ˛ b˛ 6 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ Repeat ˛ ˛ ˛ b æ b˛ ˛ æ ˛ ˛ b æ # ˛ bn˛ ˛ b˛ æ æ 6 ˛ ˛ æ # ˛ ˛# ˛n˛ & # ˛ ˛ # ˛n˛ # ˛n˛ #˛ mf 96 ˛ æ - ˛ # ˛ ˛ # ˛ & mf ˛ Œ ˛ # ˛ ˛ ˛ 6 # ˛ # ˛ n˛ Marimba 6 ˛ # ÎÓ æ Œ # ˛ ˛ #˛ ˛ #˛ ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ # ˛ ˛ # Î æ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Œ # ˛ # ˛ # ˛ 6 PE101 – 16

n˛ & #˛ ˛ #˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ # ˛ n˛ # ˛ # ˛ # ˛ ˛ 6 & # # Î æ 99 Î æ Î ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛# ˛ 3 101 ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ # ˛ # ˛ n˛ & Œ ˛ # ˛ ˛ & # Î æ #˛. 6 ˛ ˛ J . 6 ˛ J ˛ #˛ ˛ #˛ ˛ # Î æ #˛. ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ J . ˛ # ˛ # ˛˛ # ˛ # ˛ 6 ˛ J #˛ #˛ #˛ #˛ ˛˛ ˛ # ˛ # ˇ æ # # æ ˇ #˛. ˛ ˛ J . # ˛ # ˛n˛ n˛n˛# ˛ 6 ˛ J 104 . & # ˇ # æ J˛ ‰ ˛ mf ˛ # ˛ ˛ n˛ ˛ 6 b˛ ˛ b˛ ˛ ˛b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 # ˛ ˛ 6 # ˇ æ ˛ # ˛ # ˛ # ˛ n ˇ æ ˛ # ˛ n˛ # ˛ & æ ## β ˛ ˛ ˛ ˛ 3 Ó ˛ # ˛ n˛ 3 # ˇ æ # ˛ # ˛ # ˛ 3 # # æ ˛. ˛ # ˛ ˛ ï ï ï ï ï ï ï ï # # ˛ n˛ # ˛ n˛ # ˛ 107 & & 12 # ˛ ˛ ˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ # ˛ ˛ 12 ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ˛ ˛ ˛ # ˛ # ˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛˛ ˛ ˛˛ ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛˛ 12 12 # ï˛ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï # ˛ ˛ ˛ # ˛ ˛ 3 3 6 109 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ # ˛ # ˛ & ˛ ˛ ˛ ˛ 6 6 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 ˛ # ˛ # ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ & j ˛b ‰ Œ Ó Ó ˛ ˛ ˛ j ˛b ‰ Œ Œ ‰ ˛ ï ˛ ˛ ï 3 3 PE101 – 17

Score Library

Christos Hatzis Hatzis Digital Audio Marimba