Views
3 years ago

Fertility Rites

  • Text
  • Hatzis
  • Hatzis
  • Audio
  • Marimba
by Christos Hatzis | Marimba and Digital Audio

177 & ‰ ˛ ˛ b˛ ˛

177 & ‰ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛æ ˛ æ ˛æ ‰ ˛˛ b˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 3 6 6 3 6 & Î ÷ ÷ ÷ Œ ï ï ï ï ï Î ÷ ÷ ÷ Œ ÷ ÷ ÷ Œ 179 & b˛ ˛˛ ˛˛ ˛ ˛æ ˛ æ b˛ æ ˛ æ ˛ æ ˛ æ b˛ æ ˛ æ ˛ b æ ˇæ & 3 3 Î ÷ ÷ ÷ Œ ï ï ï ï ï Î ÷ ÷ ÷ Œ ÷ ÷ ÷ Œ b Î÷ ÷ ÷ Œ ï ï ï ï ï Marimba (pitch bends) bˇ ˛ ˛ ˛ 183 & & b ˛ ˛. ˛ ˛ J t~~~~~~~~~~~~~~~ ˇ ˛ ( b ˛ )˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 pp mp ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 7 7 ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ n˛ b˛ bˇ ˛ b˛ b˛ ˛ ˛ ˛ b˛˛ ˛ Ó 7 186 & & t ~~~~~~~~~~~~~~~~ bÎ pp 7 b ˛ Ó b mf ( b ˛ ) ˛ Œ b˛˛˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ 6 b˛ ˛ b˛ 6 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ó b˛ ˛ ? Ó ˇæ ppp ˇ ˇ 189 & ? ˇæ ˇ & 6 ˛æ ˛æ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ 7 4 3 6 ˛ 4 4 2 ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ 7 b˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ b˛ ˇ ˛ b˛ ˇ mf æ pp 7 7 b˛ 4 3 4 ˛ b˛˛ ˛ n b ˛ 4 2 b˛ b˛ ˛ b ˛ b ˛ PE101 – 24

192 & 4 2 bˇ æ Œ ˇæ ppp ˇæ 6 ˛æ ˛æ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˛æ mf j ˛æ ‰ Œ & 4 3 4 4 2 Œ 4 3 4 b˛ æ ppp æ æ æ æ æ ˛æ Œ ? Ó ˇ ˛ b˛ ˇ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 6 6 196 & ? ˇ 6 6 Ó ˇ b Î Î pp Î æ ppp Î Ó Œ ˛ ˛æ 6 ˛æ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ mf ˛ ˛ b ˛ 6 ˛ Œ ˛ 200 & ‰ 6 6 ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ b˛ ˛ ˛ ˛ ˇæ p ˛æ. j b˛æ ˛æ b˛æ j b˛æ ˛æ . ˇæ ? b˛ ˛ ˇ bˇ ˇ bˇ ˇ 203 & ? ˛æ. bˇ j b˛æ ˛æ ˇ b˛ æ molto ritardando j b˛æ ˛æ . ˛æ Œ ? b Î pp Î U U PE101 – 25

Score Library

Christos Hatzis Hatzis Digital Audio Marimba