Views
6 years ago

String Quartet No.1: The Awakening (Preview)

  • Text
  • Quartet
  • Hatzis
  • Hatzis
by Christos Hatzis | String Quartet and Digital Audio

28 & & B ? & ã Oœ ∑

28 & & B ? & ã Oœ ∑ ∑ ∑ Ȯ œ œ œ ricochet bow ppp cresc. ¿æ ¿æ ¿b f dim. punta Œ = 68 œ . œ . œ . d’arco œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . Ȯ . ∑ ∑ ∑ œ œ œ ∑ ppp punta œ . œ . œ . d’arco œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . ppp punta œ . œ . œ . d’arco œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . ppp Ȯ . p œ œ œ mf Ó ‰ throat singing ¿ ¿ ¿ ppp 3 œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ˘ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ˘ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ˘ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . Œ sf ppp Ȯ . ppp ord. sf pp ord. sf pp ord. ˙ . ¿> ¿ ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿ mfp 3 3 3 ppp œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . Œ Œ ppp œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . Œ Œ ppp Œ Oœ p ˙ . mf ∑ œ Œ pp b b Ȯ senza vib. 33 & & B ? & ã ∑ ∑ œ ˙ Ȯ O œ ˙ . b b b ˙ . synthesizer ∑ Œ Œ ∑ ∑ Oœ b b Ȯ ˙ . œ ˙ ˙ . b ˙ ∑ œ œ Ȯ ˙ . b ˙ b ˙ . Œ ˙ Œ ∑ ∑ & O œ œ throat singing œ > b œ ppp cresc. Œ Oœ ˙ . œ ˙ ˙ . ˙ b b Ȯ cresc. b œ ∑ ∑ cresc. œ œ > b œ œ œ œ œ > > œ Ȯ ˙ . b ˙ œ b ˙ . b ˙ b œ ∑ ∑ O œ œ œ > b œ œ œ œ œ > > Œ Oœ ˙ . œ ˙ ˙ . ˙ b b Ȯ b œ ∑ ∑ œ œ > b œ œ œ œ œ > > ∑ . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . pp cresc. œ b ˙ mp Ȯ mp ˙ . b ˙ œ b ˙ . œ > f dim. b œ b œ œ œ œ œ > > O œ œ 40 & & B ? & ∑ . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . Œ Oœ ˙ . œ ˙ ˙ . ˙ b b Ȯ b œ œ ∑ . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . œ . Ȯ . ˙ . b b ˙ œ b ˙ . b ˙ b ˙ ∑ . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . f dim. ˙ . . Ȯ . ˙ . ˙ . ∑ . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . ppp ˙ œ J ‰ ppp Ȯ Oœ J ‰ ppp ˙ . ˙ . ppp 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 & œ > b œ œ œ œ œ > > ppp mf dim. ∑ ∑ ∑ ã PE117 – 2

44 & 4 2 ∑ 4 3 & 4 2 ∑ 4 3 B 4 2 ∑ 4 3 & ? 4 2 ∑ 4 3 & 4 2 ∑ 4 3 throat 4 2 singing 4 3 ã ‰ ¿ ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿ 3 3 pp ricochet bow ∑ . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . f b ˙ . b b f Ȯ . f b œ œ œ f ¿> J f ‰ Œ Œ ∑ . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . ˙ . . Ȯ . b œ œ œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿ 3 3 pp ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¿> J ‰ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ 3 f ∑ . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . b ˙ . . b b Ȯ . b œ œ œ ¿> J ‰ Œ Œ ã 49 & & & ? ∑ ∑ ∑ ∑ √ b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f √ œ . œ . b œ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f √ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f ∑ b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . ∑ sul pont. b œ œ œ œ Œ ppp sul pont. b ˙ ppp Œ ∑ ∑ nat. b ˘ œ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f nat. œ˘ œ. b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f œ˘ œ. œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f ∑ ã ã locomotive ¿æ ¿æ ¿æ mp ppp & Œ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿ 3 3 pp b ˙ ˙ f ` ricochet bow, pitch-shifted ¿> J f synthesizer œ œ ‰ Œ Œ b ˙ œ ˙ ∑ œ ˙ . ˙ . ppp Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ 3 mf b ˙ ˙ f ¿> J f œ œ ‰ Œ Œ (√) b . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . & (√) œ . œ . b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . & 54 œ (√) œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . & ? b ˙ & œ (`) ã ˙ ∑ ∑ œ b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . Œ b œ œ . œ . b œ . œ . œ . œ . œ . œ . Œ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . Œ B ˙ ∑ ˙ Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ œ 3 mf 4 4 4 4 4 4 b ˘ œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ ff œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl œfl fl ff bb ˘ œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ ff b ˘ œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ ff harmonic glissandi (processed) b O f ¿> J f b O ‰ Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ mf 3 4 3 b ˙ . pp 4 3 ˙ . pp 4 3 . . b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pp . . . . . . . . . . . . 4 3 b ˙ . pp b œ œ œ 4 3 pp 4 3 ricochet bow ¿> J f ‰ Œ Œ PE117 – 3

Score Library

String Quartet Hatzis Christos Hatzis