Views
7 years ago

String Quartet No.1: The Awakening (Preview)

  • Text
  • Quartet
  • Hatzis
  • Hatzis
by Christos Hatzis | String Quartet and Digital Audio

58 . & & B ? & ã 63 & &

58 . & & B ? & ã 63 & & B ? & ã & & B ? & ã ˙ ˙ . . . . . . . . . . . . . œ œb œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . ˙ . b œ œ œ 4 4 4 4 4 4 66 œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ > ¿ ¿ ¿ nat. 3 3 pp ã ∑ ∑ ∑ ∑ locomotive & ¿æ ¿æ ¿æ & pp f ˙ ¿> J ‰ Œ Œ ` f √ b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f √ œ . œ . b œ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f √ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f b ˙ b ˘ œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ ff nat. b œ fl ff œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl œ œfl bb ˘ œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ ff b ˘ œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ ff harmonic glissandi (processed) b O f ¿> J f b O ‰ Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ b . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . b œ œ œ œ > ¿> J b œ throat singing œ > œ œ > ‰ Œ Œ œ mf 3 synthesizer ∑ ricochet bow, pitch-shifted ¿> J f b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . ∑ œ œ b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . b ˙ œ . œ . b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ ‰ Œ Œ ˙ ∑ ∑ œ sul pont. b œ œ œ œ Œ ppp sul pont. b ˙ ppp ˙ . ˙ . ∑ ∑ Œ ppp B Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ 4 3 b ˙ . ˙ . pp 4 3 ˙ . ˙ . pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 b ˙ . ˙ . pp ricochet bow b œ œ œ b œ œ œ 4 3 pp 4 3 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . . . . œ œ b œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . . . . . . . . . . . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . b œ œ œ œ > b œ œ > ∑ œ œ > œ & b ˙ . ˙ . . . . . . . . . . . . . œ œb œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . b ˙ . . . . . . . . . . . b œ œ œ harmonic glissandi (processed) b O mp b O 3 mf Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ ˙ . mp 3 4 4 4 4 4 4 ˙ . . . . . . . . . . . . . œ œb œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ . . ˙ . . . . . . . . . . . b œ œ œ b O œ > b œ PE117 – 4

. œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . & 70 œ & B ? & & œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . b œ œ œ œ > b œ œ > ∑ œ œ > 74 œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . & mp & b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . mp . . B b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . mp ? b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . mp & ã ? & ã œ œ œ > ¿> J œ œ œ œ b œ œ œ œ > > ‰ Œ Œ œ œ ã b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . b œ œ œ œ > œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œœ œœ œœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ > > > Œ ‰ ¿ ¿ ¿ J ¿> ‰ mp 3 b œ œ > œ œ > Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ œ 3 mp œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . . . b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ > > > Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ 78 œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . m œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . & ff & œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . B b œ . œ . . . œ . œ . . . œ . œ . . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ . œ . . . œ . œ . . . œ . ff œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ff mp 3 œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f . . b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . f œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f œ œ œ > mf ¿> J f b œ œ œ œ > œ œ œ œ > ‰ Œ Œ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. f . . b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . f œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . f œœ œ œ > ¿> J f œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . ff m œ m œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ > > > Œ ‰ ¿ ¿ ¿ J ¿> ‰ mp 3 œœ œœ œ œ b œ œ œ œ œ > > ‰ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ Œ = 60 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ? ∑ ? mp œ 3 Œ II Œ ∑ ∑ ˙ . b ˙ p Œ ˙ . III b ˙ œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . b œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . . . b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ œ œ > b œ œ œ œ > œ œ œ œ > Œ Œ ‰ ¿ ¿ ¿ œ 3 mp œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . b œ . œ . . . . œ œ . . . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . . . . . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œ . œœ œ œ > ¿> J synthesized strings * œ p synthesized strings œ œœ œœ œ œ b œ œ œ œ > > ‰ Œ Œ ˙ . ∑ ∑ b œ I œ b œ b œ ˙ . œ˙ . . ˙œ b ˙ n ˙ ∑ ∑ œ ˙ ˙ . mp III b œ˙ . ˙ mp œ ˙ . œ ˙ . IV ˙ ˙ œ PE117 – 5

Score Library

String Quartet Hatzis Christos Hatzis