Views
4 years ago

Symphony No.2 ‘The Widening Gyre’ (Prevew)

by Anthony Ritchie | Orchestra

Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2

Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 277 ° ! ∑ ∑ ∑ ˙˙. œœ. œœ j‰ ‰ Œ . Œ. ˙˙. œœ. ˙˙. œœ. ppp lontano ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Eb Cl. ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Bb Cl. 1 Bb Cl. 2 Bn 1 Bn 2 ! ∑ ∑ ˙˙. œœ. ˙˙. œœ. ˙˙. œœ. ˙˙. œœ. œœ j ‰ ‰ Œ. Œ. ppp lontano # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢ Hn 1 Hn 3 Hn 2 Hn 4 Tpt 1 Tpt 2 ° ! ˙.. œ . œ j ‰ ‰ Œ. Œ. ∑ ∑ ∑ ˙.. œ . ˙.. con sord. ppp lontano pp lontano ! ∑ ˙.. œ . ˙.. œ . ˙.. œ . ˙.. œ . œ j ‰ ‰ Œ. Œ. ∑ ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ . . Trb. 1 Trb. 2 # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ B. Trb. Tuba # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢ Timp. Perc. 1 Perc. 2 # ∑ ° / ∑ play near rim and circle drum head Y ˙æ . pp Bass Drum freely scrape rubber ball on drum head æY. pp æœ. æ¿. n . æ˙ æY. æ œ. æ¿. Y æ˙ . æY. ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Y æ œ . æ¿. æœ. æY. Y ˙æ . æ¿. Y . æ˙ æY. Y æ œ. æ¿. n æ˙ . æ œ . æY. æ¿. Vn I ° ! ! 5 ≈ œ. Wœ > . ˙. œ. œ. W œ. ˙. œ œWœ œ œ œ. œ. W œ. œ. n œ. ≈ œ. Wœ > . ˙. œ. Œ. solo, senza sord., senza vib. œ. W œ. ˙. œ œWœ œ œ œ. œ. W œ. œ. p semplice ≈ œ. Wœ > . ˙. œ. œ. W œ. ˙. œ œWœ œ œ œ. 5 5 n œ. œ. W œ. ˙. œ œWœ œœ ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. œ W . œ. 5 n œ. ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Vn II ! ∑ ∑ ∑ solo, senza sord., senza vibrato p semplice ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ. œ. W œ. ˙. œ œWœœ œ œ. 5 œ. œ W . œ. n œ. ≈ œ. Wœ > . ˙. solo, senza sord., senza vib. Œ. œ. W œ. p semplice ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Vla B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Vc. # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ D.B. # ¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ UME17S – 114

Fl. 1 Fl. 2 Ob. 1 Ob. 2 284 J1 ° ! ∑ ∑ ˙˙. œœ. ˙˙. œœ. œœ j ‰ ‰ Œ . Œ. ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Eb Cl. ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Bb Cl. 1 Bb Cl. 2 Bn 1 Bn 2 ! ∑ ∑ ˙˙. œœ. ˙˙. œœ. ˙˙. œœ. ppp lontano # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢ Hn 1 Hn 3 ° ! ˙.. œ . ˙.. œ . œ j ‰ ‰ Œ. Œ. ∑ ∑ Hn 2 Hn 4 Tpt 1 Tpt 2 ! ∑ ∑ ˙.. œ . ˙.. œ . ˙.. pp lontano ! ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ . . Trb. 1 Trb. 2 # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ B. Trb. Tuba # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢ Timp. # æ ˙. Y æœ . n ˙æ . æœ. Y æ œ. n æ˙ . n ˙ æ. æœ. Y ˙æ . æœ. Perc. 1 ° / æY. æ¿. æY. æ¿. æY. æ¿. æY. æ¿. æY. æ¿. Perc. 2 ¢ / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ° ! œ. œ. W œ. œ. n œ. J1 œ. W œ. ˙. œ œWœ œ œ œ. œ. W œ > . œ. Wœ . œ. ≈ ˙. œ. 5 n œ. Vn I Vn II Vla ! > . œ. > W ≈ œ. W œ. ˙. œ œWœ œ œ œ. œ. W œ. œ. n œ. œ. Wœ ≈ ˙. œ . ˙. œ. 5 ! ∑ solo, senza sord., senza vib. p semplice ! ∑ ∑ ∑ ∑ ! ! ! ∑ ∑ Œ. œ. W œ. ˙. œ œWœ œ œ œ. œ. W œ. œ. œ. œ. W œ. ˙. œ œWœ œ œ œ. œ. W œ. œ. 5 solo, senza sord., senza vib. p semplice 5 solo, senza sord., senza vib. p semplice 5 5 ˙. œ œWœ œ œ œ. œ. W œ. œ. B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n œ. n œ. ≈ œ. Wœ > . ˙. œ. 5 ≈ œ. Wœ > . ˙. Œ. œ. W œ. œ. W œ. ≈ n œ. œ. Wœ > . ˙. œ. œ. W œ. ˙. œ œWœ œ œ Œ. œ. W œ. ˙. œ œ Wœ œ œ œ. œ. W œ. œ. n œ. Vc. # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ D.B. # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢ UME17S – 115

Score Library